Polityka prywatności | Zszywalnia
Z
Do góry

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Krakowska Szkoła Szycia – „Zszywalnia”

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Definicje

 • Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
  • Polityka prywatności – niniejsza Polityka Prywatności
  • Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dotyczą dane"); dająca się zidentyfikować osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w odniesieniu do identyfikatora, takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników właściwych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.
  • Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora.
  • Przepisy dotyczące ochrony danych – oznaczają wszelkie mające zastosowanie w danym przypadku powszechnie obowiązujące przepisy Unii Europejskiej, a także właściwe miejscowo przepisy jej państw członkowskich, w tym, m.in. ustawy, dyrektywy i rozporządzenia, mające za przedmiot ochronę danych osobowych, w tym w szczególności RODO (w znaczeniu podanym poniżej).
  • RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Administrator danych – Krakowska Szkoła Szycia – „Zszywalnia” z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wieniawskiego 62,31-436 Kraków NIP: 9452173962.

II. Przetwarzanie danych osobowych

 • W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą Administrator danych zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom.
 • Administratorzy/Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych

III. Bezpieczeństwo danych osobowych

 • W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator danych wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 • Administrator danych podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora danych.
 • Administrator danych prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator danych wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

IV. Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych?

 • Cele związane z ofertowaniem lub sprzedażą produktów i usług  Zszywalni za pomocą serwisu internetowego zszywalnia.pl i świadczenia usług z tym związanych
  Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu przekazywania Ci informacji o ofercie handlowej „Zszywalnia”, zawierania z Tobą i realizacji umów kupna/sprzedaży produktów i usług „Zszywalnia” za pomocą serwisu internetowego zszywalnia.pl oraz obsługi innych spraw związanych z ofertami handlowymi lub umowami kupna/sprzedaży produktów i usług „Zszywalnia”.
 • Cele marketingowe i analityczne
  Za Twoją zgodą dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu wysyłania Ci informacji handlowych lub marketingowych dotyczących produktów i usług „Zszywalnia” lub (newsletter), na profilowanie i w celach analitycznych, a ponadto wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych. Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach internetowych, w tym komunikatów handlowych lub marketingowych, do Twoich zainteresowań. W przypadku wyrażenia zgody dane mogą być przetwarzane przez Administratora danych oraz Zaufanych partnerów.
 • Internetowe media społecznościowe
  Jeżeli jesteś członkiem społeczności funkcjonujących wokół profili społecznościowych marki/firmy „Zszywalnia” prowadzonych w ramach popularnych internetowych portali społecznościowych, Twoje dane są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania tymi profilami, w tym między innymi w celu komunikowania się z członkami tychże społeczności, organizowania akcji promocyjnych lub wydarzeń - na zasadach określonych funkcjonalnościami oraz regulaminami poszczególnych platform społecznościowych. Ponadto mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami oraz w celach statystycznych i analitycznych.
 • Korespondencja tradycyjna lub e-mailowa
  Jeśli skierujesz do „Zszywalnia”, drogą tradycyjną lub e-mailową, korespondencję niezwiązaną ze sprzedażą produktów i usług „Zszywalnia” lub usługami świadczonymi na Twoją rzecz lub inną zawartą z Tobą umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. Przetwarzane są jedynie dane osobowe adekwatne dla sprawy, której dotyczy korespondencja.
 • Kontakt telefoniczny
  Jeśli skontaktujesz się z „Zszywalnia” drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą z Tobą umową lub świadczonymi na Twoją rzecz usługami wymagamy podania danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy dany kontakt.
 • Rekrutacja
  Jeśli rekrutujesz do pracy lub współpracy z „Zszywalnia”, w wysyłanej do „Zszywalnia” korespondencji i dokumentach rekrutacyjnych przekaż swoje dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. Jeśli przekażesz dodatkowe dane, Administrator uzna, że wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celach rekrutacyjnych. Dane osobowe zawarte w wysłanej do „Zszywalnia” korespondencji i dokumentach rekrutacyjnych kandydatów (CV/życiorys, list motywacyjny lub inne dokumenty) są przetwarzane w celu:
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym Kodeksu pracy
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych
  • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 • Przetwarzanie danych osobowych w aplikacjach informatycznych
  Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w środowisku teleinformatycznym to oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych - np. w związku z modyfikacjami, zmianami i rozbudową funkcjonalną aplikacji, wykrywania błędów i nieprawidłowości w aplikacjach, wykonywaniem kopii bezpieczeństwa aplikacji, a także zabezpieczeniami i ochroną przed nadużyciami lub atakami.
 • Zbieranie i przetwarzanie danych w relacjach biznesowych
  W związku z prowadzoną działalnością, Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na spotkaniach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych.
  W związku ze współpracą Administratora danych z partnerami biznesowymi, m.in. klientami biznesowymi i dostawcami, Administrator danych przetwarza dane kontaktowe osób wskazanych jako kontakty biznesowe w relacji z Administratorem danych, np. osób odpowiedzialnych po stronie partnera za wykonywanie umowy z Administratorem danych. Administrator danych przetwarza dane kontaktowe takich osób w celu bieżącej komunikacji z partnerami biznesowymi oraz podtrzymania z nimi kontaktów.
 • Cele związane z prowadzeniem działań promocyjnych lub organizowaniem akcji marketingowych dla klientów „Zszywalnia” i ich marek za pomocą dedykowanych stron/serwisów internetowych (Landig Page’s) lub aplikacji internetowych oraz świadczenia usług z tym związanych
  Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach przekazywania Ci informacji o prowadzonych działaniach promocyjnych lub organizowanych akcjach marketingowych dla klientów „Zszywalnia” i ich marek (np. akcje promocyjne, akcje specjalne, konkursy konsumenckie, loterie promocyjne, inne formy promocji), umożliwienia Ci udziału w promocjach lub organizowanych akcjach marketingowych za pomocą dedykowanych stron/serwisów internetowych (Landing Page’s), aplikacji internetowych lub pozostałych metod komunikacji oraz przeprowadzenia promocji, wydania nagród, obsługi reklamacji i obsługi innych spraw związanych z prowadzonymi działaniami promocyjnymi lub organizowanymi akcjami marketingowymi dla klientów „Zszywalnia” i ich marek.

V. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

 • Cele związane z ofertowaniem lub sprzedażą produktów i usług „Zszywalnia” za pomocą serwisu internetowego zszywalnia.pl i świadczenia usług z tym związanych
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  • Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w celu przekazania Ci informacji o ofercie handlowej
  • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 • Cele marketingowe i analityczne
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
  W celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach internetowych, w tym komunikatów handlowych lub marketingowych, do Twoich zainteresowań, na profilowanie i w celach analitycznych, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych (Google Analitics) podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Internetowe media społecznościowe
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust.1 lit f RODO).
 • Korespondencja tradycyjna lub e-mailowa
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust.1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Kontakt telefoniczny
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust.1 lit f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Rekrutacja
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  • obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy) polegający na wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym Kodeksu pracy,
  • Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa w procesie rekrutacji, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych,
  • prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami,
 • Przetwarzanie danych osobowych w aplikacjach informatycznych
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 • Zbieranie i przetwarzanie danych w relacjach biznesowych
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub polegający na komunikacji z partnerami biznesowymi.
 • Cele związane z prowadzeniem działań promocyjnych lub organizowaniem akcji marketingowych dla klientów „Zszywalnia” i ich marek za pomocą dedykowanych stron/serwisów internetowych (Landig Page’s) lub aplikacji internetowych oraz świadczenia usług z tym związanych
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  • Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w celach przekazania Ci informacji o prowadzonych działaniach promocyjnych lub organizowanych akcjach marketingowych oraz umożliwienia Ci udziału w promocjach lub organizowanych akcjach marketingowych
  • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 • Przetwarzanie danych w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem innych umów
  Zasady przetwarzania Twoich osobowych w związku z oferowanymi usługami związanymi z prowadzeniem działań promocyjnych lub organizowaniem akcji marketingowych dla klientów „Zszywalnia” i ich marek oraz świadczenia usług z tym związanych, określają odrębne polityki, dostępne na stronach internetowych tych usług – np. PayU, firmy kurierskie,

VI. Wymóg podania danych osobowych

 • Podanie danych osobowych w celu przekazywania Ci informacji o ofercie handlowej „Zszywalnia”, zawierania z Tobą i realizacji umów kupna/sprzedaży produktów i usług „Zszywalnia” za pomocą serwisu internetowego zszywalnia.pl oraz obsługi innych spraw związanych z ofertami handlowymi lub umowami kupna/sprzedaży produktów i usług „Zszywalnia” jest niezbędne do w/w przekazywania informacji o ofercie handlowej oraz zawierania i wykonania umów oraz świadczenia usług. W przypadku niepodania danych osobowych oferty handlowe nie będą mogły być przedstawiane, umowy nie będą mogły być zawarte, ani usługi nie będą mogła być świadczone.
 • Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania z serwisu internetowego Zszywalnia.pl lub innych serwisów internetowych prowadzonych przez „Zszywalnia”, w tym zapisywanych w plikach cookies - Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
 • Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach internetowych, w tym komunikatów handlowych lub marketingowych, do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach „Zszywalnia”, pomiarów statystycznych jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług „Zszywalnia”. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.
 • Podanie danych osobowych w celach umożliwienia Ci udziału w promocjach lub akcjach marketingowych organizowanych dla klientów „Zszywalnia” i ich marek za pomocą dedykowanych stron/serwisów internetowych (Landing Page’s) lub aplikacji internetowych (np. akcje promocyjne, akcje specjalne, konkursy konsumenckie, loterie promocyjne, inne formy promocji), jest niezbędne do w/w udziału w promocjach lub organizowanych akcjach marketingowych, wydania nagród, obsługi reklamacji oraz obsługi innych spraw związanych z prowadzonymi działaniami promocyjnymi lub organizowanymi akcjami marketingowymi W przypadku niepodania danych osobowych nie będziesz mógł wziąć udziału w promocjach lub organizowanych akcjach marketingowych.

VII. Przez jaki okres będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

 • Okres przetwarzania Twoich danych zależy od celu przetwarzania danych oraz rodzaju i zakresu świadczonych usług. Określony okres przetwarzania danych może wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych – np. w celach statystycznych, rozliczeniowych, w celu dochodzenia roszczeń lub ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.
 • W przypadku gdy podstawę przetwarzania Twoich danych stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, w tym kupna/sprzedaży produktów lub usług „Zszywalnia” lub wynikającej z Twojego udziału w promocji lub akcji marketingowej organizowanej dla klienta „Zszywalnia”, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.
 • W zakresie dopasowanie treści wyświetlanych na stronach internetowych Zszywalnia.pl oraz stronach internetowych innych serwisów internetowych prowadzonych przez „Zszywalnia”, w tym komunikatów handlowych lub marketingowych, do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz celów analitycznych i pomiarów statystycznych, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z oferty i usług „Zszywalnia”.
 • Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 • Zaufani Partnerzy przetwarzają dane przez okres, niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania, określony w odpowiedniej polityce prywatności Zaufanego Partnera

VIII. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

 • W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych m.in.: dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe lub audytowe, podmiotom świadczącym usługi konsultingowe, podmiotom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, agencjom marketingowym, agencjom rekrutacyjnym, firmom badawczym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych.
 • Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

IX. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 • Administrator danych przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  • współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
  • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

X. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych
   Możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać. Administrator danych może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych
   Możesz zażądać sprostowania Twoich danych osobowych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły);
  • prawo do usunięcia danych osobowych (w określonych sytuacjach)
   Możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Administrator danych je przetwarzał);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
   Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (jeśli chcesz aby Administrator danych przetwarzał Twoje dane osobowe tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych osobowych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);
  • prawo sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych
   W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
   Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie www urzędu;
   W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonych usług (dane są niezbędne w celu zawarcia i wykonania umów i świadczenia usług) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie.
   Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
   możesz zażądać przekazania Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego;

W celu skorzystania z powyższych praw Administrator danych udostępnia następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna – adres: „Zszywalnia” ul. Wieniawskiego 62
  31-436 Kraków
 •  poczta elektroniczna – adres e-mail: szkolaszyciakrakow@gmail.com

 Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 • z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
 • jakiego procesu przetwarzania danych dotyczy żądanie (np. aktywność w serwisie internetowym „Zszywalnia”, otrzymywanie newslettera z informacjami marketingowymi, itp.);
 • jakich celów przetwarzania danych dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.);

Jeżeli Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu 30 dni od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator danych poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
W przypadku wniosku składanego pocztą elektroniczną, odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek. W przypadku wniosku składanego w formie pisemnej (list), odpowiedź będzie udzielana w formie pisemnej (list zwykły) na adres wskazany przez wnioskodawcę, chyba, że z treści listu będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail i o ile adres e-mail zostanie podany we wniosku.
XI. Kontakt z Administratorem danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna – adres: „Zszywalnia” ul. Wieniawskiego 62 31-436 Kraków
 •  poczta elektroniczna – adres e-mail:szkolaszyciakrakow@gmail.com

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

XII. Pliki cookies i inne technologie

 • „Zszywalnia” informuje, że używa na stronach serwisu internetowego Zszywalnia.pl oraz na pozostałych serwisach prowadzonych przez „Zszywalnia” technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach internetowych lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę internetową. Cookie nie ma żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia końcowego, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.
 • Termin „inne technologie” odnosi się do min. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych.
 • Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki internetowej bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny.
 • W celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem oraz w celu zapewnienia bardziej dopasowanej oferty, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, „Zszywalnia” może stosować profilowanie, co oznacza formę przetwarzania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań użytkownika

XIII. Rodzaje cookies

 • W ramach serwisów internetowych „Zszywalnia” stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • Uwierzytelnianie
   „niezbędne pliki cookies” – informacje umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. „uwierzytelniające pliki cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu internetowego;
  • Bezpieczeństwo
   „pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa” – informacje służące do zapewnienia bezpieczeństwa w celu wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym także wycieku danych czy wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu internetowego;
  • Preferencje
   „funkcjonalne pliki cookies” – informacje umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.;
  • Wydajność
   „wydajnościowe” pliki cookies – informacje umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu internetowego;
  • Reklama i Zaufani Partnerzy
   „reklamowe” pliki cookies – informacje umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. „Zszywalnia” umożliwia innym podmiotom stosowanie cookies – tzw. „cookies podmiotów zewnętrznych” – informacje przekazywane do Zaufanych Partnerów (dostawców usług, w szczególności wyszukiwania, reklamy, badania sieci Internet, itp.).
 • W ramach serwisów internetowych „Zszywalnia” stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies:
  • „sesyjne” (session cookies) – „sesyjne” pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • „stałe” (persistent cookies) – „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. .

XIV. Cele wykorzystywania cookies

 • Pliki cookies wykorzystywane są w celach:
  • Utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • Dopasowania treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing);
  • Zapamiętania braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści;
  • Statystycznych i analitycznych, w tym mierzenia zachowań i ruchu użytkownika na stronach serwisu internetowego za pomocą mechanizmu Google Analytics;
  • Dopasowania treści reklam emitowanych w serwisach „Zszywalnia”;
  • Mierzenia skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji w sieci reklamowej Google, programach partnerskich i sieciach afiliacyjnych;
  • Wykorzystania mechanizmu sond lub ankiet badających preferencje użytkowników;

XV. Wtyczki Społecznościowe

 • Informacje wspierające funkcje, zapewniające ważne informacje oraz treść zgodną z indywidualnymi potrzebami użytkownika, pochodzące z serwerów podmiotów prowadzących serwisy internetowe:
  • Facebook, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj/Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcje strony internetowej, a także zamieszczając komentarz użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem:http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
  • YouTube który umieszcza na stronach swojego serwisu klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu na stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności, dostępnymi pod adresem:http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
  • Instagram,który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski dodawania materiałów zdjęciowych oraz wideo oraz przycisk "Lubię to", powiązane z serwisem Instagram. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Instagram. Używając przycisku „Lubię to”, a także zamieszczając komentarz użytkownik loguje się do serwisu Instagram, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Instagram, dostępne pod adresem;https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388

XVI. Reklama

 • Informacje potrzebne w celu pokazania dopasowanej reklamy lub w celu uzyskania informacji o odwiedzinach witryn reklamodawców. W podobny sposób, nasi Zaufani Partnerzy mogą korzystać z plików cookie, aby ustalić skuteczność reklamy. Pliki cookie oraz inne technologie pozwalają skuteczniej podawać reklamy użytkownikom, jak również gromadzić zebrane audyty, badania i raporty dla reklamodawców
 • „Zszywalnia” informuje, że jest stroną umowy z:
  • GOOGLE Inc.
   W ramach usług reklamowych oprogramowanie Zaufanych Partnerów tworzy na urządzeniu użytkownika pliki cookie, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach www mogą być wykorzystywane do personalizacji treści oraz reklam. Polityki prywatności w/w Zaufanych Partnerów znajdują się odpowiednio pod adresami:
   https://policies.google.com/privacy?hl=pl

XVII. Profilowanie (w tym analityka)

 • Informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych, które pozwalają dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów użytkowników. Na podstawie tych informacji można tworzyć np. ogólne profile użytkowników (m.in. wiek, płeć, zainteresowania).
 • Decyzje w zakresie dopasowania oferty lub udzielenia rabatu czy innej korzyści mogą być podejmowane automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, adresy stron internetowych, w których zrealizowane zostały zakupy, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie.

XVIII. Pliki cookies związane z badaniami sieci Internet/ badaniami zachowań użytkowników

 • Cookies związane z badaniami sieci Internet/badaniami zachowań użytkowników pochodzą od następujących Zaufanych Partnerów:
  • GOOGLE Inc.
 • „Zszywalnia” informuje, że jest stroną umowy z:
  • GOOGLE Inc.
 • W ramach usług analitycznych oprogramowanie Zaufanych Partnerów uruchamia w urządzeniu użytkownika kod analityczny umożliwiający zbieranie danych i obserwację zachowania użytkowników oraz tworzy na urządzeniu użytkownika pliki cookie, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach www mogą być wykorzystywane do personalizacji treści, komunikatów handlowych, marketingowych oraz reklam.
 • Polityki prywatności w/w Zaufanych Partnerów znajdują się odpowiednio pod adresami:
  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

XIX. Jak można zarządzać plikami cookies

 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu.
 • Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.
 • Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Informujemy jednak, że ograniczenie stosowania plików cookies możę wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisów „Zszywalnia”. W szczególności zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa i preferencji utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może nawet uniemożliwić korzystanie z nich.
 • W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

XX. Zgoda na przetwarzanie danych przez pliki cookies

 • Twoje dane są przetwarzane na mocy zgody. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych przez pliki cookies jest dobrowolne, czasami (np. ze względu na logowanie celem zapamiętania sesji) konieczne. Przysługuje Ci prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przeniesienia danych. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia i wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

XXI. Od kiedy obowiązuje niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies

 • Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies obowiązuje od dnia 01.01.2020 roku.

Nasza Szkoła Szycia „Zszywalnia” otrzymała
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych

Nasza Szkoła Szycia "Zszywalnia" została wpisana do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody
i Innowacyjnych Tekstyliów