Regulamin Kursów Stacjonarnych Krakowskiej Szkoły Szycia „Zszywalni” której organizatorem jest Pasmanteria Krakowska Sp.J. z siedziba w Krakowie ul.Wieniawskiego 62

 1. Kursy odbywają się cyklicznie, weekendowe, na zamówienie oraz specjalne, dla Kursy są jednorazowo lub cyklicznie, w terminach i godzinach ustalonych przez Krakowską Szkołę Szycia ( zwany dalej Szkoła ), opublikowanych na stronie internetowej www.szkolaszycia.com.pl lub www.zszywalnia.pl
 2. Każdy Kurs odbywa się po potwierdzeniu przez Szkołę udziału minimalnej liczby osób, która ustalona jest oddzielnie dla każdego rodzaju. W przypadku niewystarczającej liczby osób Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu lub wyznaczenia innego terminu rozpoczęcia się zajęć lub przeniesienia uczestnika ( zwanego dalej Uczniem) , za jego zgodą, do innej grupy, w której minimalna liczba uczestników się zebrała.
 3. Szkoła zapewnia dla wszystkich Uczniom maszyny do szycia ,owerloki ,Hafciarki materiały dydaktyczne ,materiały do szycia ,nici oraz inne produkty ,które będą potrzebne do przeprowadzenia zajęć.
 4. Osoba ( dalej zwana Nauczycielem) należy do wykwalifikowanej kadrę z odpowiednim wykształceniem i będzie wykonywała Kurs z należytą starannością i dokładnością.
 5. Każde zajęcia ( kursy) zaczynają się od zapoznania Uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawidłowej obsługi sprzętów dostępnych w Szkole
 6. Wszyscy Uczniowie w trakcie odbywania Kursu są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Warunkiem udziału Ucznia w Kursie jest akceptacja przez Uczestnika Regulaminu Krakowskiej Szkoły Szycia „Zszywalni” ,wypełnienie ankiety zgłoszeniowej ,zgody na przetwarzania danych osobowych i wizerunku, ankiety Covidowej tuż przed rozpoczęciem kursu oraz dokonania odpowiedniej opłaty za wybrany Kurs w terminie ustalonym przez Szkołę, wskazanej w informacji o Kursie na stronach szkolaszycia.com.pl lub www.zszywalnia.pl na 14 dni przed rozpoczęciem Kursu.
 8. Aktualny cennik za kursy jest umieszczony na stronie szkolaszycia.com.pl oraz www.zszywalnia.pl
 9. W Szkole można używać własne maszyny do szycia oraz inne pomoce przyniesione na kurs na własną odpowiedzialność. Używanie własnej maszyny oraz innych materiałów nie wpływu na cenę kursu.
 10. Rezygnacja z kursu może być dokonana przez Ucznia tylko na 10 dni przed rozpoczęciem kursu w formie elektronicznej na emaila Krakowskiej Szkoły Szycia. W takim przypadku nastąpi zwrot opłaty za kurs w wysokości 100% wartości dokonanej wpłaty. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu przez Ucznia w po tym terminie, Szkoła potrąci równowartość 70% wartości kursu jako koszty niewykorzystanego miejsca na W wyjątkowych przypadkach Szkoła może odstąpić od w/w opłaty.
 11. W przypadkach losowych ( udokumentowanych), Uczeń może odrobić zajęcia w innym terminie podczas następnego kursu ,który będzie organizowała Szkoła. W takich przypadkach Nauczyciel musi wyrazić na to pisemną zgodę i Uczeń zostanie poinformowany o dokładnym terminie odbywania się następnego kursu.
 1. W innych przypadkach Odrobienie nieobecności na zajęciach nie jest możliwe, a Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu wniesionej opłaty, w tym w wysokości proporcjonalnej do czasu nieobecności, tzn. do części kursu, na której był nieobecny.
 2. Na zakończenie każdego kursu Szkoła wydaje swoim Uczniom zaświadczenia o ukończeniu danego Kursu w formie dyplomu.
 3. Uczeń może zabrać ze sobą po zajęciach wszystko, co zostanie przez niego wytworzone w ramach Kursu.
 4. Uczniowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie na mieniu Szkoły Szycia. Uczniów obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia pracowni poza budynek, w którym prowadzony jest Kurs.
 5. Korzystanie z wyposażenia pracowni( szkoły ), w której odbywają się zajęcia może odbywać się wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i pod kontrolą Nauczyciela.
 6. Wszelkie uszkodzenia wyposażenia pracowni( szkoły) oraz zdarzenia losowe należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie kursów stacjonarnych stosuje się przepisy K.C.

 

Pasmanteria Krakowska Sp.J.

ul.Wieniawskiego 62

31-436 Kraków